Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю.
Обмен учебными материалами


Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю.Оцінка знань студента здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю в кредитно-модульній системі. Контроль у вигляді ПМК проводиться за допомогою написання модульної контрольної роботи, а також захисту підготовленого реферату.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Інтелектуальна власність”

Предмет: Понятійний апарат інтелектуальної власності, його система і сутність, основні інститути та підінститути, особливості об'єктів та правового положення суб'єктів, порядок їх кваліфікації, правові форми використання майнових прав, розпорядження ними, підстави, способи та порядок захисту від контрафактних дій.

2.

Мета:

Курс «Інтелектуальна власність» розрахований на опанування механізму регулювання відносин із приводу інтелектуальної власності, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів інтелектуальної, творчої діяльності, та захисту майнових та особистих немайнових прав авторів та їх правонаступників як в Україні так і за її межами.

Змістово-модульна структура дисципліни Курс: 5 Семестр: 9, 10 Галузь знань, спеціальність Характеристика навчальної дисципліни Кількість кредитів: - національних – 0,67 - ЕСТS - 1 Модулів: 1 Змістових модулів: 1 Загальна кількість годин: 36 год. Загальна кількість годин: 54 год. Шифр та назва галузі знань - 0305 “Економіка і підприємництво”, 1301 “Соціальне забезпечення”. 0403 “Системні науки та кібернетика”. Шифр та назва галузі знань - 0304 “Право”. Освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліст, магістр) Вибіркова (для 5 курсу) Лекції: 4 год. Семінари:2 год. Індивідуально-консул. робота:3/4 год. Самостійна робота:27/26 год. Лекції: 10 год. Семінари:8 год. Індивідуально-консул. робота:6 год. Самостійна робота:30 год. Вибіркова (для 4 курсу) Лекції: 4 год. Семінари: 4 год. Індивідуально-консул. робота:4 год. Самостійна робота:24 год. Вибіркова (для 4 курсу) Лекції: 8 год. Семінари: 8 год Індивідуально-консул. робота:3 год. Самостійна робота:17 год. Вид контролю:ПМК

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная